Política de Prevenció

L'empresa CAFEMAX S.L, fa constar que:

 1. És conscient de l'obligació legal que ha d'assumir i que ha vetllat des dels seus inicis pel benestar, la seguretat i la salut dels treballadors al seu càrrec, així com dels treballadors d'altres empreses que col·laborem amb nosaltres en la realització de l'activitat que desenvolupem.
 2. La prevenció de riscos laborals constituïx un objectiu fonamental i és assumida per l'empresa com a responsabilitat directa i prioritària tant per la direcció com pels treballadors.
 3. La prevenció de riscos estarà integrada en el conjunt de polítiques de l'empresa.
 4. Tot el personal amb responsabilitat haurà d'assegurar unes correctes condicions de treball i de salut dels treballadors al seu càrrec.

Amb l'objectiu de fer efectiu tot el manifestat anteriorment i promoure la millora de les condicions de treball, l'empresa declara que són principis bàsics de la seua política preventiva els següents:

 1. La seguretat i salut dels treballadors serà un dels objectius permanents i fonamentals.
 2. S'evitaran els riscos i s'avaluaran els que no hagen poguts ser eliminats per combatre el seu origen
 3. Les mesures de protecció col·lectives seran prioritàries als sistemes de protecció individual.
 4. Es tindran en compte les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encarregar-los les tasques, es donaren les instruccions escaients i s'assegurarà que només els que han rebut formació suficient i adequada podran accedir als llocs en què puga existir perills.
 5. L'empresa per tal d'evitar danys assumirà un model de prevenció integral que els faça front; promourà totes aquelles accions que puguen contribuir a la millora de la qualitat de vida laboral, la qualitat del procés productiu i la qualitat del producte acabat.
 6. Tots els accidents poden i han de ser evitats, aquest és un principi de la nostra activitat.
 7. S'informarà i formarà els nostres treballadors sobre els riscos inherents al seu treball, així com dels mitjans i les mesures a adoptar per a la seua prevenció.
 8. S'analitzaran tots els accidents amb potencial de dany i s'iniciarà la seua subsanació.
 9. Es realitzaran totes les activitats preventives en un marc de respecte a l'entorn social i mediambiental, s'intentarà assolir els nivells més alts de seguretat en el maneig de les instal·lacions i en la protecció del medi ambient.
Al Real de Gandia, a 12 de juny de 2011
cafemax.es © 2018 •  Nota Legal